Tłumaczenia

Tłumaczenia w kombinacji: 

BIURO / TŁUMACZ oznacza firmę Aleja12 Tłumaczenia i Nauka Języka Francuskiego, Magdalena Mózgowiec, 84-240 Reda, ul. Ogrodników 30, NIP 573-241-22-65, Regon 240851479.

KLIENT – odbiorca usług Biura, może to być osoba prywatna, firma bądź instytucja (także osoba odpowiedzialna za reprezentowanie firmy lub instytucji).

TEKST ŹRÓDŁOWY / ORYGINALNY – tekst w dowolnym formacie przekazany do Biura w celu wyceny lub tłumaczenia.

TEKST DOCELOWY / TŁUMACZENIE – tekst przetłumaczony przez Tłumacza.

WYCENA – szacowany koszt tłumaczenia tekstu dostarczonego przez Klienta, gdy dokument nie podlega dokładnemu sprawdzeniu ilości znaków (PDF, dokument papierowy, etc.), bądź rzeczywisty koszt tłumaczenia w przypadku otrzymania edytowalnego tekstu. Wycena jest bezpłatna.

STRONA ROZLICZENIOWA – znaki ze spacjami w tekście docelowym: 1800 znaków dla tłumaczeń zwykłych i 1125 znaków dla tłumaczeń poświadczonych.

TŁUMACZENIE ZWYKŁE: tłumaczenie bez poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. 1 strona rozliczeniowa zawiera 1800 znaków ze spacjami w tekście docelowym.

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE: tłumaczenie przedkładane najczęściej we wszelkich instytucjach, urzędach, bankach, urzędach, sądach, etc., podpisane przez tłumacza i opatrzone jego pieczęcią. 1 strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym. Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego każda rozpoczęta strona jest liczona jako kolejna strona rozliczeniowa.

TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE: tłumaczenie tekstu zawierającego słownictwo techniczne/specjalistyczne. Koszt takiego tłumaczenia może wzrosnąć o 50%.

TŁUMACZENIE PISEMNE: tłumaczenie w formie pisemnej rozliczane na podstawie ilości znaków po przetłumaczeniu tekstu. Oddawane klientowi do rąk własnych, przesyłane pocztą bądź drogą mailową.

TŁUMACZENIE USTNE: w formie ustnej rozliczane według stawki za każdą rozpoczętą godzinę. Klient jest zobowiązany podpisać dokument precyzujący czas pracy tłumacza. Taki dokument, załączany do faktury, jest podstawą rozliczenia usługi.

TRYB STANDARDOWY tłumaczenia wynosi do 5 stron dziennie.

TRYB PILNY dotyczy przekładów powyżej 5 stron dziennie lub typowych dokumentów (aktów stanu cywilnego, dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń o niekaralności) odbieranych w tym samym dniu, w którym złożono je do tłumaczenia. Biuro pobiera za tłumaczenie w trybie pilnym cenę wyższą o 50% od ceny w trybie standardowym.

OSOBISTE ZLECENIE TŁUMACZENIA DOKUMENTU

  1. Klient może dostarczyć tekst do tłumaczenia osobiście, listownie bądź drogą mailową. W przypadku tłumaczeń poświadczonych, koniecznie jest okazanie oryginału dokumentu. W innym przypadku Tłumacz wpisuje w obowiązkowej stopce dokumentu, że tłumaczenia dokonano na podstawie kopii.
  2. Przy osobistym złożeniu dokumentów do tłumaczenia, Biuro wystawia zobowiązujący Klienta dokument potwierdzający przyjęcie zlecenia. Dokument zawiera dane Klienta, datę przyjęcia dokumentu oraz datę realizacji tłumaczenia, szczegóły dotyczące tekstu źródłowego, koszt tłumaczenia i rodzaj płatności.
  3. Podpisanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
  4. Czas realizacji tłumaczenia jest ustalany indywidualnie.
  5. W przypadku pozostawienia w biurze kopii tekstu źródłowego, Klient jest zobowiązany opłacić z góry koszt tłumaczenia.

MAILOWE ZLECENIE TŁUMACZENIA DOKUMENTU

  1. Klient może dostarczyć tekst do tłumaczenia osobiście, listownie bądź drogą mailową. W przypadku tłumaczeń poświadczonych, koniecznie jest okazanie oryginału dokumentu. W innym przypadku Tłumacz wpisuje w obowiązkowej stopce dokumentu, że tłumaczenia dokonano na podstawie kopii.
  2. Przy mailowym złożeniu dokumentów do tłumaczenia, Klient otrzymuje maila zwrotnego zawierającego szczegóły zlecenia i płatności i jest zobowiązany odesłać maila po uzupełnieniu swoich danych kontaktowych.
  3. Odesłanie uzupełnionego maila jest równoznaczne z zawarciem umowy.
  4. Klient składający zlecenie tłumaczenia mailowo jest zobowiązany dokonać płatności za całość tłumaczenia lub zaliczki w ustalonej kwocie w ciągu 24 godzin od przyjęcia zlecenia. W przypadku zaliczki reszta należności zostaje uregulowane przez klienta w ciągu maksymalnie 7 dni od realizacji tłumaczenia lub wystawienia faktury.

Dla zachowania najwyższej jakości przetłumaczonych tekstów, tłumaczenia na język francuski są konsultowane z native speakerem.

Wszelkie dokumenty udostępniane przez Klienta pozostają poufne.