RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Aleja12 Tłumaczenia i Nauka Języka Francuskiego w Wejherowie, ul. Wniebowstąpienia 13/113.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu ich wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Podanie takich danych jak adresu zamieszkania, e-mail, telefonu lub nr PESEL jest dobrowolne, ale może pomóc w Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia. Pozwoli to uniknąć przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania tłumaczenia. Będą one przechowywane (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub wydania kopii tłumaczenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

W przypadku, gdy życzycie sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Macie Państwo prawo żądać od administratora:
– dostępu do dotyczących Państwa danych,
– dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiecie Państwo sprzeciw, o którym mowa niżej,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorującego.